อบรมการวิจัย ประจำปี 2563

เนื่องด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้ทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขภูเก็ตในการทำงานวิจัย โดยมุ่งเน้นไปที่บุคลากรที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมได้

งานวิจัย
0 เรื่อง
ผู้วิจัย
10 คน
ผู้ติดตาม / ผู้ค้นคว้า
0 คน