คณะผู้บริหาร


นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ดร.สุวรรณา หล่อโลหการ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

นายสมสุข สัมพันธ์ประทีป
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

นพ.อานนท์ แก้วบำรุง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ