คณะผู้บริหาร


นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
081-9792671

พญ.เหมือนแพร บุญล้อม
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

089-7251462

นางศุภลักษณ์ ดำรงค์เชื้อ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)

-

นายสมสุข สัมพันธ์ประทีป
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
(ด้านเภสัชสาธารณสุข)

099-3560022

นายจิรวัฒน์ บุญรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

-

นพ.อานนท์ แก้วบำรุง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
081-2703754

นายเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
086-2679411