สถานการณ์ COVID-19

ข่าวการฉีดวัคซีน

...
แนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2565
อ่านเพิ่มเติม
...
แนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2564
อ่านเพิ่มเติม
...
แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวทรัพยากรบุคคล

อบรมการวิจัย

เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 และ 3


   เนื่องด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้ทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขภูเก็ตในการทำงานวิจัย โดยมุ่งเน้นไปที่บุคลากรที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ITA


   เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564

เอกสาร ITA ของหน่วยงาน