การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)


การดำเนินงานตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence - Base Integrity and Transparency Assessment : EBIT)