การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)


การดำเนินงานตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT)