แนวทางการจัดทำโครงการ


การจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566-2568

แนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติและขั้นตอนการตรวจสอบโครงการ

 • 1. แนวทางการจัดทำโครงการ ปี2566-2568 (ฉบับแก้ไข ต.ค.2566)
 • 2. นโยบายปี 2567
  • แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
  • นโยบายปี 2567 ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข
  • QuickWin
  • แผนงานโครงการตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567
  • แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดภูเก็ต ปี 2566-2570
 • 3. แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการ
  • 3.1 โครงการไม่เกิน 500,000 บาท
   • บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ ไม่เกิน 500,000 บาท
   • แบบฟอร์มโครงการเสนอนายแพทย์ สสจ.ภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.ภูเก็ต ไม่เกิน 500,000 บาท
   • แบบประเมินความสอดคล้องโครงการ ปี 2567
   • แบบตรวจสอบความถูกต้องโครงการของหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต
   • ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ไม่เกิน 500,000 บาท
  • 3.2 โครงการเกิน 500,000 บาท
   • บันทึกลงนามเห็นชอบโครงการ
   • บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ เกิน 500,000 บาท
   • แบบฟอร์มโครงการเเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (เกิน 500,000 บาท)
   • แบบประเมินความสอดคล้องโครงการ ปี 2567
   • แบบตรวจสอบความถูกต้องโครงการของหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต
   • ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ
    • บันทึกเรียน นพสสจ ลงนามเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการ เกิน 500,000
    • เรียน ผวจ. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ เกิน 500,000 บาท
  • ระเบียบค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
  • สรุประเบียบค่าใช้จ่ายการประชุม-อบรม 1
  • สรุประเบียบค่าใช้จ่ายการประชุม-อบรม 2