อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม


ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
ซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
ยืนหยัด และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน
มุ่งผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของงาน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม
ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราช